Odluka o izboru, referent za kadrovske poslove

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući od 20. siječnja 2020. godine, ravnateljica Ustanove donosi sljedeću:

Odluku

  1. Nejra Babahmetović, prima se za rad na radnom mjestu Referent za kadrovske poslove, na određeno vrijeme, do povratka radnice Manuele Matoš Solić, s početkom rada od 02.05.2024. godine.
  2. Za realizaciju ove odluke nadležna je Pravna, kadrovska i opća služba
  3. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Obrazloženje

Ovu odluku ravnateljica Ustanove je donijela temeljem svojih ovlaštenja propisanih u članku 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

 

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.