Odluka o izboru, medicinska sestra/tehničar

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradadovićeva 17/1,
10.000 Zagreb

Svim kandidatima

Na temelju članka 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući od 20. siječnja 2020. godine, ravnateljica Ustanove donosi sljedeću:

Odluku

  1. Maja Kramarić odabire se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnu radnicu Lorenu Pavić s početkom rada od 26. travnja 2023. godine.
  2. Za realizaciju ove odluke nadležna je Pravna, kadrovska i opća služba
  3. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Obrazloženje

Ovu odluku ravnateljica Ustanove je donijela temeljem svojih ovlaštenja propisanih u članku 32. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr.med.,v.r.