Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 28. i 29. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb, Preradovićeva 17/I (dalje: Ustanova), Upravno vijeće Ustanove na svojoj 5. sjednici, održanoj 24. 03. 2022., donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), odnosno Statutom Ustanove:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
  • pet (5) godina radnog iskustva u struci,
  • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, na temelju natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u NN.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • plan i program rada za mandatno razdoblje,
  • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, u zatvorenim omotnicama poslati na adresu:

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Upravno vijeće,
Preradovićeva 17/I, 10000 Zagreb

s naznakom: “Za natječaj za imenovanje ravnatelja”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući