Virtualna učionica

Sa dvogodišnjim iskustvom stečenim tijekom provedbe projekta EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare, a sa idejom unaprjeđenje uvjeta i mogućnosti za pružanje i dostupnosti visokokvalitetnih zdravstvenih usluga sa naglaskom na optimalne oblike učenja, edukacije i treninga uobličili smo sliijedeće virtualne učionice. Naše virtualne učionice osiguravaju okolinu pristupačnu svima (možete ih pratiti preko mobitela, tablet ili računala) koja osigurava brzinu učenja koja vama odgovara. Učionice će biti nadopunjavane s novim sadržajima kako se oni pojavljuju. Naime, učionice su rezultat dvogodišnjeg rada 6 radnih terapeutkinja, a sadržaji su uobličeni na temelju najčešćih pitanja koja su pacijenti, osobe starije životne dobi, imali sa pratećim strategijama koja odgovaraju na navedena pitanja i probleme iz kojih pitanja proizlaze. Virtualne učionice su sačinjene od pisanih materijala, upitnika kojima provjeravate primjerice sigurnost svog doma, svoje znanje I slično, video materijala, igara I uputa kojima učite o novim načinima kako provoditi određene aktivnosti I zadatake koji čine Vaš život. U slučaju da nismo odgovorili na neka pitanja ili vi imate još neko dodatno pitanje, slobodno se javite našim radnim terapeutkinjama na email crosscare@zdravstvena-njega.hr.

Kratki video o našem projektu možete pronaći ovdje

Nova adresa virtualnih učionica je: https://virtualna-ucionica.zdravstvena-njega.hr/
NAPOMENA: Za pristup učionicama morati imati e-adresu na Gmail-u.

Virtualna učionica: DEMENCIJA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život izmjenjen zbog nastupa simptoma uzrokovanih demencijom.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video, link na različite aplikacije

Trajanje: 100 minuta


Virtualna učionica: PREVENCIJA PADOVA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život u riziku promjena zbog mogućnosti pada.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, aktivnosti kojima možete procjeniti svoju mogućnost pada, video o sigurnim načinima pada i podizanja s poda

Trajanje: 120 minuta

Virtualna učionica: MOŽDANI UDAR

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čiji je život izmjenjen zbog nastupa simptoma uzrokovanih moždanim udarom, aktivnosti koje mogu pružiti podršku pri drugačije savladavanju aktivnosti odijevanja te aktivnosti koje mogu pomoći pri komunikaciji s osobama koje imaju afaziju kao posljedicu moždanog udara.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video materijali

Trajanje: 120 minuta

Virtualna učionica: AKTIVNOST KUHANJA

Sadržaj:
Ova učionica je namjenjena svima koji rade sa osobama čija je izvedba aktivnosti kuhanja ograničena ili onemogućena stanje ili bolešću. Također namjenjena je svima koji žele pronaći drugačije načine provedbe aktivnosti kuhanja u terapijske svrhe, a sa ciljem poticanja sudjelovanja u svakodnevnim aktivnostima.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, video materijali

Trajanje: 120 minuta

Virtualna učionica: TERAPIJA POTPOMOGNUTA PSIMA

Sadržaj:
Ova učionica prezentira jedan novi pristup koji se koristi u radno terapijskoj praksi. Terapija potpomognuta psima pokazuje sve više pozitivnih rezultata u radu s različitim populacijama (djeca s ADHDom, djeca s poremećajem iz spektra autizma, djeca, mladi i odrasli s narušenim mentalnim zdravljem, starije osobe s demencijom).

Oblik sadržaja: Pisani materijali, video materijali

Trajanje: 150 minuta

Virtualna učionica: COVID-19 – Povratak u svakodnevno življenje – Integrirani pristup

Sadržaj:
Ova učionica je namijenjena svima koji rade sa osobama koje boluju ili su preboljele COVID-19 i čiji su svakodnevne aktivnosti izmjenjene zbog iste. Učionica sadrži teorijska i praktična znanja potrebnih za provođenje strategija, metoda i tehnika u osobe s COVID-19 bolesti.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video, link na različite aplikacije

Trajanje: 120 minuta

Virtualna učionica: Potpomognuta komunikacija u intergiranoj skrbi u zajednici

Sadržaj:

Ova učionica je namijenjena svima koji rade sa osobama koje imaju poteškoće govora i razumijeavanja. Učionica sadrži teorijska i praktična znanja potrebnih za provođenje strategija, metoda i tehnika potpomognute komunikacije kao i komunikacijske ploče koje mogu koristiti medicisnke sestre, fizioterapeuti i radni terapeuti u svom radu.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, ček liste, video, link na različite aplikacije

Trajanje: 120 minuta

Potpomognuta komunikacija

Virtualna učionica: Savladavanje svakodnevnih aktivnosti kod Parkinsonove bolesti

Sadržaj:
Ova učionica je namijenjena svima koji rade s osobama koje boluju od Parkinsonove bolest, kao i samim pacijentima. Učionica sadrži teorijska i praktična znanja potrebna za provođenje strategija, metoda i tehnika. Teme koje su obuhvaćene su simptomatologiju kao i posljedice koje ista može imati na izvedbu svakodnevnih aktivnosti te brojne nefarmakološke pristupe koji su utemeljeni na dokazima, a pacijentima mogu olakšati i povećati kvalitetu svakodnevnog življenja.

Oblik sadržaja: Pisani materijali, link na različite korisne stranice, aplikacije

Trajanje: 150 minuta